Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje partnerskie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Osoba kontaktowa w sprawach wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ oraz podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:


dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs 2017/2018 i 2018/2019

Konkurs 2017/2018 i 2018/2019

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu ERASMUS+ Akcja Mobilność z krajami partnerskimi (KA 107).

W tej akcji Programu możliwe są wyjazdy pracowników UJ do uczelni, z którymi zostały podpisane umowy międzyinstytucjonalne lub są one w ostatniej fazie negocjacji.

LISTA DOSTEPNYCH MOBILNOŚCI

Wyjazdy mogą zostać realizowane w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2017/2018 i 2018/2019.Realizacja wyjazdu będzie możliwa dopiero po podpisaniu umowy z uczelnią partnerską.

Wysokość wsparcia finansowego to 160 euro/dzień, jako ryczałt na koszty utrzymania oraz dofinansowanie kosztów podróży, obliczone według kalkulatora odległości dostępnego na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

Pracownik może ubiegać się wyłącznie o jeden wyjazd.

Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniach. W tym celu pracownik może przedstawić certyfikat znajomości języka obcego lub oświadczyć na karcie zgłoszenia, że ten warunek jest spełniony. Osoby, które na etapie składania aplikacji przedłożą certyfikat językowy otrzymają dodatkowy punkt podczas kwalifikacji.

UWAGA!

Zgłoszenia osób, które otrzymały finansowanie w poprzednich rundach konkursu Mobilność  z krajami partnerskimi (KA 107) rozpatrywane będą w drugiej kolejności.

Jeśli umowa międzyinstytucjonalna podpisana jest w obrębie konkretnej dyscypliny naukowej, wówczas pierwszeństwo podczas kwalifikacji na wyjazdy mają pracownicy z tych jednostek, których dyscyplina dotyczy i które brały udział w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego do Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Kandydaci z pozostałych jednostek również mogą składać wnioski aplikacyjne.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest złożenie w terminie od 11 września do 6 października 2017 r., w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, (ul. Czapskich 4, pok. 25) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:

  • Uzupełnionego formularza zgłoszenia na wyjazd w celach dydaktycznych lub szkoleniowych podpisanego przez kandydata oraz kierownika macierzystej jednostki,
  • Indywidualnego programu nauczania lub szkolenia: Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility for Training – ze wskazanymi datami planowanej mobilności, uzgodnionego i podpisanego przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki UJ.

Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.

  • Opcjonalnie: certyfikat znajomości języka obcego.

Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27 października 2017 r.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa.

Kryteria kwalifikacji na wyjazdy znajdują się w dokumencie: Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

 

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:
dr inż. Izabela Zawiska
izabela.zawiska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 13.

Pliki do pobrania
doc
Formularz zgłoszenia na wyjazdy w celach dydaktycznych (KA 107)
doc
Formularz zgłoszenia na wyjazdy w celach szkoleniowych (KA 107)
docx
Indywidualny program nauczania - Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching (KA 107)
docx
Indywidualny program szkolenia - Mobility Agreement Staff Mobility for Training (KA 107)
pdf
Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018
Polecamy również
Konkurs 2016/2017
Konkurs 2015/2016
Konkurs 2016/2017 i 2017/2018
Konkurs Serbia