Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje partnerskie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Osoba kontaktowa w sprawach wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ oraz podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:


dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs 2018/2019

Konkurs 2018/2019

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu ERASMUS+ Akcja Mobilność z krajami partnerskimi (KA 107).

W tej akcji Programu możliwe są wyjazdy pracowników UJ do uczelni, z którymi umowy międzyinstytucjonalne zostały podpisane lub są w ostatniej fazie negocjacji. Realizacja wyjazdu będzie możliwa dopiero po ostatecznym podpisaniu umowy z uczelnią partnerską.

LISTA DOSTĘPNYCH MOBILNOŚCI

Pracownik może ubiegać się wyłącznie o jeden wyjazd.

Wysokość wsparcia finansowego to 160 euro/dzień jako ryczałt na koszty utrzymania oraz dofinansowanie kosztów podróży, obliczone według kalkulatora odległości dostępnego na stronie internetowej Komisji Europejskiej. 


Wyjazdy mogą być realizowane w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2018/2019 do 26 lipca 2019. 

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności. Wyjazdy w celach dydaktycznych mogą być realizowane wyłącznie z uczelniami z którymi podpisane zostały umowy międzyinstytucjonalne przewidujące wymianę nauczycieli akademickich, ważną w roku akademickim 2018/2019.

Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. Wyjazdy w celach szkoleniowych mogą być realizowane wyłącznie z uczelniami z którymi podpisane zostały umowy międzyinstytucjonalne przewidujące wymianę pracowników, ważną w roku akademickim 2018/2019.

Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniach. 

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest złożenie w terminie od 17 września do 19 października 2018 r., w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, (ul. Czapskich 4, pok. 25) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:

Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching/Mobility Agreement-Staff Mobility for Trainingpodpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.

WYSZUKANIE I NAWIĄZANIE KONKTAKTU ORAZ UZYSKANIE WSTPNEGO POTWIERDZENIA OD KOORDYNATORÓW WYMIANY LUB PRACOWNIKÓW Z OŚRODKÓW ZAGRANICZYCH LEŻY W GESTII OSOBY WNIOSKUJĄCEJ O WYJAZD. DWM NIE POŚREDNICZY W TYM PROCESIE. 

Jeśli umowa międzyinstytucjonalna podpisana jest w obrębie konkretnej dyscypliny naukowej, wówczas pierwszeństwo podczas kwalifikacji na wyjazdy mają pracownicy z tych jednostek, których dyscyplina dotyczy i które brały udział w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego do Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 29 października 2018 r.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa.

Zgłoszenia osób, które otrzymały finansowanie w poprzednich rundach konkursu Mobilność z krajami partnerskimi (KA 107) rozpatrywane będą w drugiej kolejności.

Kandydaci z pozostałych jednostek również mogą składać wnioski aplikacyjne.

Kryteria kwalifikacji na wyjazdy znajdują się w dokumencie: Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu
dr inż. Izabela Zawiska
izabela.zawiska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 13.

 

Pliki do pobrania
doc
Formularz zgłoszenia na wyjazd w celach dydaktycznych (KA 107)
doc
Formularz zgłoszenia na wyjazd w celach szkoleniowych (KA 107)
docx
Indywidualny program nauczania KA 107 (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching)
docx
Indywidualny program szkolenia KA 107 (Mobility Agreement - Staff Mobility for Training)
pdf
Kryteria kwalifikacji na wyjazdy znajdują się w dokumencie: Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.
Polecamy również
Konkurs 2016/2017
Konkurs 2015/2016
Konkurs 2016/2017 i 2017/2018
Konkurs Serbia