Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje partnerskie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Osoba kontaktowa w sprawach wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ oraz podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:


dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na wyjazdy do krajów partnerskich KA107 2019/2020

Konkurs na wyjazdy do krajów partnerskich KA107 2019/2020

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe (5 dni) wyjazdy w celach dydaktycznych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu ERASMUS+ Mobilność z krajami partnerskimi ICM KA 107 

W tej akcji Programu kandydat może ubiegać się o 1 wyjazd.  

 • O wyjazdy w celach dydaktycznych mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności. 

Pracowników Collegium Medicum zainteresowanych wyjazdami zachęcamy, aby przed przystąpieniem do przygotowania aplikacji zapoznali się z profilem jednostki i sprawdzili czy dana instytucja prowadzi kursy z medycyny lub nauk pokrewnych. 

Możliwości wyjazdów: 

 • EGIPT - Cairo University - 2 wyjazdy w celach dydaktycznych,
  HONG KONG - The Hong Kong Polytechnic Univresity - 1 wyjazd w celach dydaktycznych (pierwszeństwo dla pracowników akademickich z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii),
  JORDANIA - University of Jordan - 1 wyjazd w celach dydaktycznych, 
  MAROKO - Universite Mohammed V de Rabat - 1 wyjazd w celach dydaktycznych,
  UKRAINA - National University of Kyiv Mohyla Academy - 1 wyjazd w celach dydaktycznych. 

Wyjazdy muszą zostać zrealizowane do 24 lipca 2020 roku.

Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych . 

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest złożenie w terminie od 11 września do 11 października 2019r., w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ (ul. Czapskich 4, pok. 25) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:

 1. Uzupełnienia i wysłania FORMULARZA ON-LINE ZGŁOSZENIA NA WYJAZD W CELACH DYDAKTYCZNYCH,
 2. INDYWIDUALNEGO PROGRAMU NAUCZANIA Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching - ze wskazanymi datami planowanej mobilności, uzgodnionego i podpisanego przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki UJ.

Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.

WYSZUKANIE I NAWIĄZANIE KONKTAKTU ORAZ UZYSKANIE WSTĘNEGO POTWIERDZENIA OD KOORDYNATORÓW WYMIANY LUB PRACOWNIKÓW Z OŚRODKÓW ZAGRANICZYCH LEŻY W GESTII OSOBY WNIOSKUJĄCEJ O WYJAZD. DWM NIE POŚREDNICZY W TYM PROCESIE.

Formularz zgłoszenia wysyłany jest jedynie on-line, Indywidualny program nauczania
 musi zostać przekazany do DWM w wersji papierowej
z wymaganymi podpisami w oryginale.

Jeśli umowa międzyinstytucjonalna podpisana jest w obrębie konkretnej dyscypliny naukowej, wówczas pierwszeństwo podczas kwalifikacji na wyjazdy mają pracownicy z tych jednostek, których dyscyplina dotyczy i które brały udział w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego do Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Osoby z pozostałych jednostek również mogą składać zgłoszenia. 

Kopie dokumentów, dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 25 października 2019 r.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa.

Przed przystąpieniem do przygotowania dokumentów prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem Kryteria Kwalifikacji 

 

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:
dr inż. Izabela Zawiska
izabela.zawiska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 13.