Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje partnerskie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Osoba kontaktowa w sprawach wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ oraz podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:


dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 13
tel. 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na wyjazdy do krajów partnerskich KA 107 2020-2021

Konkurs na wyjazdy do krajów partnerskich KA 107 2020-2021

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe              (5 dni) wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu ERASMUS+ Mobilność z krajami partnerskimi ICM KA 107 

 

 

 

W tej akcji Programu kandydat może ubiegać się o 2 wyjazdy

  1. O jeden wyjazd w ramach umowy KA 107-2018realizacja wyjazdu do 24.07.2020
  2. O jeden wyjazd w ramach umowy KA 107-2019realizacja wyjazdu do 23.07.2021 

 

  • O wyjazdy w CELACH DYDAKTYCZNYCH (STA) mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy. O wyjazdy w CELACH SZKOLENIOWYCH (STT) mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji centralnej i wydziałowej, pracownicy naukowo-techniczni oraz bibliotekarze i lektorzy.
  • Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności. 
  • Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. 
  • Wyjazdy mogą być realizowane wyłącznie do jednostek wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, z którymi Uniwersytet Jagielloński ma podpisane umowy o współpracę.
  • Pracowników Collegium Medicum zainteresowanych wyjazdami zachęcamy, aby przed przystąpieniem do przygotowania aplikacji zapoznali się z profilem jednostki i sprawdzili czy dana instytucja prowadzi kursy z medycyny lub nauk pokrewnych. 
  • Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych. 


Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest złożenie w terminie od 7 stycznia 2020r. do 31 stycznia 2020r., w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ (ul. Czapskich 4, pok. 13) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:

  1. Uzupełnienia i wysłania FORMULARZA ON-LINE ZGŁOSZENIA NA WYJAZD W CELACH DYDAKTYCZNYCH lub SZKOLENIOWYCH w ramach umowy KA 107-2018 lub KA 107-2019
  2. INDYWIDUALNEGO PROGRAMU NAUCZANIA Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching lub SZKOLENIA Mobility Agreement-Staff Mobility for Training - ze wskazanymi datami planowanej mobilności, uzgodnionego i podpisanego przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki UJ.

Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching/Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.

 

WYSZUKANIE I NAWIĄZANIE KONKTAKTU ORAZ UZYSKANIE WSTĘNEGO POTWIERDZENIA OD KOORDYNATORÓW WYMIANY LUB PRACOWNIKÓW Z OŚRODKÓW ZAGRANICZYCH LEŻY W GESTII OSOBY WNIOSKUJĄCEJ O WYJAZD. 
DWM NIE POŚREDNICZY W TYM PROCESIE.

Formularz zgłoszenia wysyłany jest jedynie on-line, Indywidualny program nauczania
 musi zostać przekazany do DWM w wersji papierowej
z wymaganymi podpisami w oryginale.

 

Kopie dokumentów, dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 10 lutego 2020 r.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:
dr inż. Izabela Zawiska
izabela.zawiska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 13.