Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje programu

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Osoba kontaktowa w sprawach wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ oraz podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:


dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs 2016/2017

Konkurs 2016/2017

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu ERASMUS+ Akcja Mobilność z krajami programu (KA 103).

W tej akcji Programu możliwe są wyjazdy pracowników UJ do instytucji zlokalizowanych w 28 państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji oraz Byłej Republiki Jugosławii Macedonii (FYROM). Wysokość wsparcia finansowego określają stawki dziennego dofinansowania ustalone dla Polski przez Komisję Europejską.

Wyjazdy mogą być realizowane w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2016/2017, w okresie od 7 listopada 2016r.  do 15 września 2017r.

Pracownik może ubiegać się wyłącznie o jeden wyjazd.

Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniach. W tym celu pracownik może przedstawić certyfikat znajomości języka obcego lub oświadczyć na karcie zgłoszenia, że ten warunek jest spełniony.

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej, monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związanez charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.


Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest złożenie w terminie od 12 września do 7 października 2016 r., w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, (ul. Czapskich 4, pok. 25) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:

  • Uzupełnionego formularza zgłoszenia na wyjazd w celach dydaktycznych lub szkoleniowych podpisanego przez kandydata oraz kierownika macierzystej jednostki,
  • Indywidualnego programu nauczania lub szkolenia: Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility for Training – uzgodnionego i podpisanego przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki.

    Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.
     
  • certyfikat znajomości języka obcego lub oświadczenie o znajomości języka, będące częścią formularza aplikacyjnego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 października 2016 r.

Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa.

Kryteria kwalifikacji na wyjazdy znajdują się w dokumencie: Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu
dr inż. Izabela Zawiska
izabela.zawiska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 13.

Polecamy również
Konkurs 2018/2019
Konkurs 2017/2018
Konkurs 2016/2017 dodatkowa kwalifikacja
Konkurs 2015/2016