Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje programu

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Osoba kontaktowa w sprawach wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ oraz podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:


dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs 2016/2017 dodatkowa kwalifikacja

Konkurs 2016/2017 dodatkowa kwalifikacja

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza DODATKOWY konkurs na 1-tygodniowe wyjazdy nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych w ramach programu ERASMUS+ Akcja Mobilność z krajami programu (KA 103).

W tej akcji Programu możliwe są wyjazdy pracowników UJ do instytucji zlokalizowanych w 28 państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji oraz Byłej Republiki Jugosławii Macedonii (FYROM), z którymi UJ ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne.

Pracownik może ubiegać się wyłącznie o jeden wyjazd.

Wyjazdy mogą być realizowane w okresie od 1 września 2017r.  do 18 maja 2018r. 
W uzasadnionych przypadkach wyjazd może zostać zrealizowany od 1 lipca 2017.

Wysokość wsparcia finansowego określają stawki dziennego dofinansowania ustalone dla Polski przez Komisję Europejską.


Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych. W tym celu pracownik może przedstawić certyfikat znajomości języka obcego lub oświadczyć na karcie zgłoszenia, że ten warunek jest spełniony.

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

 

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest złożenie terminie od 6 do 20 czerwca 2017 r., w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, (ul. Czapskich 4, pok. 25) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:

Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.

  • Certyfikat znajomości języka obcego lub oświadczenie o znajomości języka, będące częścią formularza aplikacyjnego.

 

Rozstrzygnięcie konkursu następi do 30 czerwca.

Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa.

Kryteria kwalifikacji na wyjazdy znajdują się w dokumencie: Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017.

Uwaga!

Konkurs o którym mowa jest DODATKOWĄ rekrutacją. Konkurs na wyjazdy w ciągu całego roku akademickiego 2017/2018 zostanie ogłoszony we wrześniu 2017.

Dokument Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching jest dokumentem przykładowymniezbędnym do przedłożenia na etapie kwalifikacji. Wzór tego dokumentu może ulec zmianie na początku roku akademickiego 2017/2018.

Pierwszeństwo będę miały aplikacje osób, które w roku akademickim 2016/2017 nie korzystały z wyjazdów w ramach Programu. 

 

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu
dr inż. Izabela Zawiska
izabela.zawiska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 13.

Polecamy również
Konkurs 2018/2019
Konkurs 2017/2018
Konkurs 2016/2017
Konkurs 2015/2016