Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje programu

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Osoba kontaktowa w sprawach wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ oraz podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:


dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs 2018/2019

Konkurs 2018/2019

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu ERASMUS+ Akcja Mobilność z krajami programu (KA 103).

W tej akcji Programu możliwe są wyjazdy do instytucji zlokalizowanych w państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji oraz Byłej Republiki Jugosławii Macedonii (FYROM). Wysokość wsparcia finansowego określają stawki dziennego dofinansowania ustalone dla Polski przez Komisję Europejską.

STAWKI DZIENNEGO DOFINANSOWANIA

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności. Wyjazdy w celach dydaktycznych mogą być realizowane wyłącznie z uczelniami posiadającymi Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE) ważną w danym roku akademickim, z którymi jednostki macierzyste kandydatów mają podpisane umowy międzyinstytucjonalne przewidujące wymianę nauczycieli akademickich, ważną w roku akademickim 2018/2019.

Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych mogą być realizowane wyłącznie do instytucji, które posiadają Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE), ważną w roku akademickim 2018/2019.

Pracownik może ubiegać się wyłącznie o jeden wyjazd.

Wyjazdy mogą być realizowane w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2018/2019, w okresie od 5 listopada 2018r. do 22 września 2019r.

Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniach. 

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest złożenie w terminie od 17 września do 19 października 2018 r., w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, (ul. Czapskich 4, pok. 25) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:

  • Uzupełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIA NA WYJAZD W CELACH DYDAKTYCZNYCH lub SZKOLENIOWYCH  podpisanego przez kandydata oraz kierownika macierzystej jednostki,
  • INDYWIDUALNEGO PROGRAMU NAUCZANIA lub SZKOLENIA Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility for Training– ze wskazanymi datami planowanej mobilności, uzgodniony i podpisany przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki UJ.

Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching/Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.


Kopie dokumentów, dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 29 października 2018 r.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa.

Kryteria kwalifikacji na wyjazdy znajdują się w dokumencie: Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:
dr inż. Izabela Zawiska
izabela.zawiska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 13.

 

Pliki do pobrania
doc
Formularz zgłoszenia na wyjazd w celach dydaktycznych (KA103)
doc
Formularz zgłoszenia na wyjazd w celach szkoleniowych (KA103)
docx
Indywidualny program nauczania KA 103 (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching)
docx
Indywidualny program szkolenia KA 103 (Mobility Agreement - Staff Mobility for Training)
pdf
Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019
Polecamy również
Konkurs 2017/2018
Konkurs 2016/2017 dodatkowa kwalifikacja
Konkurs 2016/2017
Konkurs 2015/2016