Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje programu

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Osoba kontaktowa w sprawach wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ oraz podpisywania i przedłużania umów międzyinstytucjonalnych:


dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 13
tel. 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na wyjazdy do krajów programu KA 103 2020/2021

Konkurs na wyjazdy do krajów programu KA 103 2020/2021

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe (2-5 dni) wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu ERASMUS+ Akcja KA 103 Mobilność z krajami programu.

W tej akcji Programu kandydat może ubiegać się o 1 wyjazd do instytucji zlokalizowanych w państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji, Republiki Macedonii Północnej oraz Serbii. Wysokość wsparcia finansowego określają stawki dziennego dofinansowania ustalone dla Polski przez Komisję Europejską.

STAWKI DZIENNEGO DOFINANSOWANIA 

  • O wyjazdy w CELACH DYDAKTYCZNYCH (STA) mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy; 
  • O wyjazdy w CELACH SZKOLENIOWYCH (STT) mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji centralnej i wydziałowej, pracownicy naukowo-techniczni oraz bibliotekarze i lektorzy.

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności. 

Wyjazdy w celach dydaktycznych mogą być realizowane wyłącznie z uczelniami posiadającymi Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE) ważną w danym roku akademickim, z którymi jednostki macierzyste kandydatów mają podpisane umowy międzyinstytucjonalne przewidujące wymianę nauczycieli akademickich. 

Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych mogą być realizowane wyłącznie do instytucji, które posiadają Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE), ważną w danym roku akademickim.

Wyjazdy mogą być realizowane w okresie od 17 lutego 2020r. do 21 maja 2021r.  

Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniach. 

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest złożenie w terminie od 7 stycznia 2020r. do 31 stycznia 2020r., w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ (ul. Czapskich 4, pok. 13) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:

  • Uzupełnienia i wysłania FORMULARZA ON-LINE ZGŁOSZENIA NA WYJAZD W CELACH DYDAKTYCZNYCH lub SZKOLENIOWYCH,
  • INDYWIDUALNEGO PROGRAMU NAUCZANIA Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching lub SZKOLENIA Mobility Agreement-Staff Mobility for Training - ze wskazanymi datami planowanej mobilności, uzgodnionego i podpisanego przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki UJ.

Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching/Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.

Formularz zgłoszenia wysyłany jest jedynie on-line, Indywidualny program nauczania
lub szkolenia musi zostać przekazany do DWM w wersji papierowej
z wymaganymi podpisami w oryginale. 


Kopie dokumentów, dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 10 lutego 2020 r.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela:
Dr inż. Izabela Zawiska

izabela.zawiska@uj.edu.pl  
tel. 12 663 30 13