Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podpisywanie umów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady ogólne

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ prowadzi centralny rejestr umów międzyinstytucjonalnych zawartych w ramach programu Erasmus+ na podstawie dokumentów przekazywanych przez jednostki.

Negocjując z partnerami zagranicznymi sprawy wyjazdów/wymiany studentów i pracowników należy dążyć do precyzyjnego określenia wszystkich warunków ujętych w umowie.

Zasady zawierania umów międzyinstytucjonalnych:

  • Umowy międzyinstytucjonalne zawierane są na wniosek instytucji zagranicznej lub na wniosek jednostki UJ.
  • Na poziomie ogólnouczelnianym osobą uprawnioną do zawierania umów międzyinstytucjonalnych jest odpowiedni prorektor działający na podstawie stosownego pełnomocnictwa.
  • Na poziomie jednostki UJ osobą uprawnioną do zawierania umów międzyinstytucjonalnych jest kierownik tej jednostki działający na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
  • Umowa międzyinstytucjonalna Erasmus+ może być zawarta z uczelnią z kraju programu lub kraju partnerskiego uprawnioną do uczestnictwa w programie Erasmus+ 2014-2020.

Przygotowanie i negocjowanie umów międzyinstytucjonalnych dotyczy w szczególności:

1. Uzgodnienia rodzaju mobilności w ramach jednej lub kilku następujących kategorii:

SMS (Student Mobility – Studies) - wyjazdy studentów oraz uczestników studiów III stopnia na część studiów,

SMT (Student Mobility for Traineeship) – wyjazdy studentów na praktyki,

STA (Staff Mobility for Teaching Assignments) - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,

STT (Staff Mobility for Training Assignments) – wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych.

2. Zawarcie umowy dla jednej z kategorii nie uprawnia do realizacji wyjazdów w ramach innej.

3. Uzgodnienia warunków wymiany studentów, uczestników studiów III stopnia, pracowników UJ, w tym liczby osób i czasu trwania pobytu w uczelni partnerskiej i w UJ;

4. Uzgodnienia dziedzin akademickich, w których nastąpi wymiana, zgodnie z listą kodów dyscyplin ISCED oraz wymaganego poziomu znajomości języka obcego od uczestników wymiany;

5. Uzgodnienia terminu obowiązywania umowy; umowy zawierane są z prawie rocznym wyprzedzeniem i w zależności od ustaleń moga one zostać zawarte maksymalnie na okres do roku akademickiego 2020/2021;

6. Uzgodnienia i uzupełnienia wszystkich wymaganych załączników umowy międzyinstytucjonalnej.

UWAGA!!

W ramach Akcji Mobilność z krajami programu (KA 103) wyjazdy na część studiów (SMS) oraz wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) muszą być poprzedzone podpisaniem umów międzyinstytucjonalnych pomiędzy uczelnią wysyłającą i przyjmującą. Wymóg podpisania umowy międzyinstytucjonalnej nie jest obowiązkowy dla kategorii SMT oraz STT;

W ramach Akcji Mobilność z krajami partnerskimi (KA 107) każdy rodzaj mobilności musi być poprzedzony podpisaniem umów miedzyinstytucjolananch pomiędzy uczelnią wysyłającą i przyjmującą.

KRAJE PROGRAMU Podpisywanie i odnawianie umów

Umowy międzyinstytucjonalne w ramach Akcji Mobilność z krajami programu (KA103) zawierane są na poziomie wydziałowym lub instytutowym.

Umowy międzyinstytucjonalne zawierane na poziomie jednostek UJ przygotowuje i negocjuje, w konsultacji z kierownikiem tej jednostki, wydziałowy lub instytutowy koordynator programu Erasmus+ z jednostki będącej stroną porozumienia.

Dział Współpracy Międzynarodowej udziela informacji oraz służy radą i pomocą przy sporządzaniu umowy.

Wzór umowy miedzyinstytucjonalnej w ramach Akcji Mobilność z krajami programu (KA103)

KRAJE PARTNERSKIE Podpisywanie i odnawianie umów

Umowy międzyinstytucjonalne w ramach Akcji Mobilność z krajami partnerskimi (KA107) zawierane są na poziomie ogólnouczelnianym.

Propozycje współpracy z uczelniami z krajów partnerskich przedkładane są przez jednostki UJ do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ na etapie składania wniosku o dofinansowanie do Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Wyboru uczelni partnerskich dokonuje odpowiedni prorektor na podstawie kryteriów wskazanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz zgodnie z priorytetami umiędzynarodowienia UJ.

Po przyznaniu dofinansowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na realizację współpracy z wybranymi uczelniami partnerskimi pierwszeństwo w korzystaniu z mobilności mają jednostki UJ, które zgłosiły propozycję współpracy na etapie składania wniosku.

Za przygotowanie i uzyskanie podpisów na umowie międzyinstytucjonalnej w ramach Akcji KA 107 odpowiada DWM.