Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Realizacja wyjazdu

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady realizacji i rozliczenia wyjazdu w ramach Programu Erasmus+

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami regulującymi kwestie realizacji i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+.

Zasady dotyczą zawrówno wyjazdów w celach dydaktycznych jak i wyjazdów w celach szkoleniowych.

Zasady finansowania wyjazdów

Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ zostaje zawarta umowa finansowa.

W ramach Akcji Mobilność z krajami programu (KA103) pracownikowi wypłacane jest wsparcie finansowe zgodnie z krajem docelowym (wg podziału na grupy ustalonego przez Komisję Europejską), według stawek dziennych ustalonych dla Polski przez Komisję Europejską. Finansowane są jedynie dni realnego pobytu w uczelni zagranicznej (minimalnie 2 dni, maksymalnie 5 dni roboczych), bez dni przeznaczonych na podróż. W przypadku skrócenia pobytu w uczelni partnerskiej stypendium ulegnie zmniejszeniu.

  • KONKURS wrzesień 2019 - stawki dofinansowania 
  • KONKURS styczeń 2020 - stawki dofinansowania

W ramach Akcji Mobilność z krajami programu (KA103) nie przewiduje się żadnych dodatkowych środków na sfinansowanie kosztów podróży. Podróż może zostać sfinansowana bądź dofinansowana ze środków finansowych jednostki macierzystej pracownika.

W ramach akcji Mobilność z krajami partnerskimi (KA107) z funduszy Unii Europejskiej pracownikowi jest wypłacane wsparcie finansowe maksymalnie na 5 dni roboczych pobytu w uczelni partnerskiej, 2 dni podróży w wysokości 160 euro/dzień oraz dofinansowanie kosztów podróży, obliczone według kalkulatora odległości kalkulatora odległości.

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki. Dofinansowanie pochodzi z umowy finansowej zawartej między Narodową Agencją a uczelnią.

Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego musi być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. Ubezpieczenie zapewnia uczelnia na podstawie złożonego wniosku wyjazdowego.

Przed wyjazdem uczestnik Programu zobowiązany jest zarejestrować swoją podróż w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Formalności przed wyjazdem

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na wyjazd, pracownik składa w Dziale Współpracy Międzynarodowej w Sekcji Wyjazdów Zagranicznych (ul. Czapskich 4, pok. 25) najpóźniej na 14 dni przed wyjazdem:

  1. Oryginał indywidualnego programu nauczania lub szkolenia: Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany przez uczestnika programu, kierownika macierzystej jednostki oraz osobę upoważnioną ze strony instytucji partnerskiej,
  2. Umowę o dofinansowanie w 2 egzemplarzach, podpisanych przez uczestnika,
  3. Wniosek wyjazdowy podpisany przez uczestnika programu, kierownika macierzystej jednostki oraz dziekana (jeśli dotyczy).

Rozliczenie wyjazdu

Pod koniec pobytu w uczelni przyjmującej pracownik musi uzyskać pisemne zaświadczenie o okresie pobytu w tej uczelni. W przypadku pracowników akademickich wyjeżdżających w celach dydaktycznych na zaświadczeniu musi znaleźć się informacja o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych oraz ich tematyka.

Zaświadczenie to powinno być sporządzone na papierze firmowym uczelni przyjmującej. Okres pobytu potwierdzonego przez uczelnię musi być taki sam jak okres pobytu podany w porozumieniu (Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility For Training) oraz w umowie dot. wypłaty wsparcia finansowego.

W ciągu 14 dni po powrocie z instytucji przyjmującej, pracownik zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej.

Rozliczając wyjazd w ramach Programu uprzejmie prosimy o:

  • uzupełnienie ankiety on-line (link do ankiety zostanie wysłany na adres mailowy uczestnika),
  • przedłożenie w DWM dokumentu potwierdzenia pobytu w uczelni partnerskiej w okresie zgodnym z datami znajdującymi się w programie nauczania lub szkolenia (Certificate of Attendance), rachunku hotelowego oraz biletów lotniczych, kolejowych bądź autokarowych.

Wzory dokumentów do pobrania (KA 103)

ROK AKADEMICKI 2020/2021

1) Wyjazdy w celach dydaktycznych (STA)

 

2) Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT)

Wzory dokumentów do pobrania (KA 107)

ROK AKADEMICKI 2020/2021

1. Wyjazdy w celach dydaktycznych (STA)

 

2. Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT)